MITTETULUNDUSÜHINGU  ROELA  NOORTEMAJA   PÕHIKIRI

 

I   ÜLDSÄTTED

1.  Mittetulundusühingu nimetus on Roela Noortemaja (edaspidi MTÜ Roela Noortemaja).

2.  Ühingu asukoht ja aadress:  Allika  põik 1, 46602 Roela, Vinni Vald, Lääne-Virumaa.

3.  Ühing on asutatud 28. juulil 1999. aastal.

 

II  ÜHINGU ÕIGUSLIK SEISUND

1.  Ühing on eraõiguslik kasumit mitte taotlev juriidiline isik ning omab Eesti Vabariigi seadustes ette nähtud õigus- ja teovõimet.

 

III LIIKMESKOND

1.  Vähemalt 2/3 ühingu liikmetest on  noored vanuses 7-26  eluaastat, kui nad järgivad ühingu kodukorda.

 

IV ÜHINGU EESMÄRGID

1.  Ühing töötab avatud noortekeskusena, kus on loodud tingimused erinevateks noori huvitavateks ja arendavateks tegevusteks, et aidata neid sotsialiseerumisprotsessis, kasvatamaks neid ühiskonnapädevateks kodanikeks. Selleks

1.1.soodustada noorte omaalgatust, viia ellu mitmesuguseid kodanikualgatuslikke projekte;

1.2.luua tingimused erinevateks sportlikeks tegevusteks;

1.3.propageerida tervislikke eluviise;

1.4.õpetada meeskonnatööd;

1.5.teha koostööd teiste ühingute ja noortekeskustega nii kodu- kui välismaal;

1.6.õpetada sallivat suhtumist erinevate rahvuste ja ühiskonnakihtide esindajatesse,

 aidata erinevate kuuluvustega noori integreeruda ühikonda;

1.7.tõsta noorte keskkonnateadlikkust, õpetada neid hindama ja hoidma kodukoha

  loodusväärtusi;

1.8.kujundada noorte ilumeelt, õpetada neid väärtustama ajaloo- ja kultuuritraditsioone;

1.9.suunata noori osalema kultuuri-, teadus- ja haridusprojektides;

1.10.arendada klubilist tegevust, korraldada arendavaid üritusi nii oma liikmetele kui ka üldsusele

1.11.korraldada mitmesuguseid kursusi erinevate oskuste õpetamiseks, vahendada

  koolitust, organiseerida kohtumisi oma ala asjatundjatega.

 

V  ÜLDKOOSOLEK

 

1.  Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku  vähemalt kaks korda aastas.

2.  Üldkoosoleku pädevusse kuulub põhikirja muutmine, majandusaasta eelarve ja tegevusplaani kinnitamine, majandusaruande kinnitamine, revidendi ja juhatuse valimine, ühingu vabatahtlik lõpetamine.

3.   Üldkoosolekul on õigus osa oma pädevusest delegeerida juhatusele.

4.   Üldkoosoleku protokolli märgitakse tehtud otsused; protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 

 

VI  JUHATUS

1.   Ühingu kõrgeimaks täidesaatvaks organiks on juhatus, mille koosseisu kuulub  kolm kuni viis liiget. Juhatus valitakse üheks aastaks.

2.   Juhatus valib oma ametiajaks juhatuse esimehe. Juhatuse esimees peab olema täisealine, kes vastutab seaduse ees noortemaja vara ja korra eest. Juhatuse liikmed peavad olema ühingu liikmed.

3.   Juhatuse pädevusse kuulub igapäevase töö korraldamine, põhikirja parandusettepanekute läbivaatamine kahe nädala jooksul.

4.   Juhatus käib koos vastavalt vajadusele.

5.   Juhatus kinnitab kodukorra.

6.   Juhatuse otsusele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

 

VII ÜHINGU ESINDAMINE

 

1.   MTÜ Roela Noortemaja esindab kõigis finants- ja majandustoimingutes juhatuse esimees Maire Eigi ainuisikuliselt või kaks juhatuse liiget koos.

2.   Juhatuse esimees omab õigust ilma täiendava volikirjata alla kirjutada kõikidele panga- ja finantsdokumentidele, sõlmida lepinguid, sooritada tehinguid; omab eelpool loetletud õigustoimingute edasivolitamise õigust.

3.   Juhatuse liige esindab ühingut vastava volikirja alusel.

 

VIII REVIDEERIMINE

 

1.    Ühingu raamatupidamise aasta-aruande ja haldusaruande revideerimiseks, samuti raamatupidamise õigsuse kontrollimiseks valitakse üldkoosoleku poolt revident, kelle volituste tähtaeg on üks aasta.

2.    Revidendiks ei või olla juhatuse liige.

 

IX   ÜHINGU VARA

 

1.   Ühingu vara tekkib eraldistest ja annetustest, tulust, mida võidakse saada tuluürituste korraldamisest.

2.   Ühingu vara saab kasutada ja käsutada ainult üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskava ja eelarve piires.

3.    Kui ühingu tegevus lõpetatakse, läheb vara Vinni Vallavalitsuse käsutusse, mõnele teisele noorsootööga tegelevale organisatsioonile.

 

X    ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

1.   Ühing on asutatud määramata ajaks.

2.   Ühing reorganiseeritakse üldkoosoleku otsuse alusel. Dokumentidele on volitatud alla kirjutama juhatuse esimees.

3.   Ühingu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega.

 

 

Kinnitatud üldkoosolekul 27.01.2008